class HashTable:
  key # サイズNの表

  h1(k):
    return k mod N  # key をNで割った余り

  h2(k):
    return 1 + (k mod (N-1))

  # ハッシュ関数
  hash(k, i):
    return (h1(k) + i*h2(k)) mod N

  # キーkを挿入する
  insert(k):
    i ← 0 # 衝突回数
    while True:
      pos ← hash(k, i)
      if key[pos]が空いている:
        key[pos] ← k
        return pos # 場所を返して終了 
      else:
        i++    # 空いていない場合は衝突回数を加算して再試行