Graph g ← グラフを生成
palette ← WHITE

# 連結とは限らないグラフgに対して深さ優先探索を行う
depthFirstSearch():
  for v ← 0 to g.N-1:
    color[v] ← WHITE
  
  for v ← 0 to g.N-1:
    if color[v] = WHITE:
      palette ← 新しい色 # 色の源を更新
	  dfs(v)

# 再帰による深さ優先探索
dfs(u):
  color[u] ← palette
  for v in g.adjLists[u]:
    if color[v] = WHITE:
      dfs(v)